Onttrekkingsrecht

Recht van herroeping

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de leverancier is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Duitsland, shop@ecdgermany.de, telefoon: +49 2247/91683-71) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een e-mail) über op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden); De klant is verplicht de koopprijs onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van de annulering van dit contract hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen)

– Aan Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Duitsland, shop@ecdgermany.de

– Hierbij herroep ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen als de kennisgeving op papier staat)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Oproepinstructie gemaakt met de Trusted Shops juridische teksteditor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Terugtrekkingsformulier