Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dodavatelem, převzali poslední zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Německo, shop@ecdgermany.de, tel.: +49 2247/91683-71) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu) über vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si vybrali jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme); Zákazník je povinen vrátit kupní cenu bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Můžeme odmítnout splátku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Za ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nezbytná pro testování kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a vraťte jej zpět)

– Na adresu Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Německo, shop@ecdgermany.de

– Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího
zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

– Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

– Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele(ů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je výpověď na papíře)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Pokyn k odvolání vytvořené pomocí Důvěryhodné obchody právního textového editoru ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Formulář pro odstoupení od smlouvy