Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszli w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Niemcy, shop@ecdgermany.de, tel.: +49 2247/91683-71) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje unieważnienia umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas); Klient jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musicie Państwo zwrócić lub przekazać nam towary bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go)

– Do Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Niemcy, shop@ecdgermany.de

– Ja/My (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących
towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(ów) (tylko jeśli ogłoszenie jest na papierze)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Instrukcja przywołania stworzony przy użyciu edytora tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Formularz odstąpienia od umowy