Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dodávateľom, prevzali posledný tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Nemecko, shop@ecdgermany.de, tel.: +49 2247/91683-71) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom) über vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na zrušenie, ktorý však nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky zrušenia

Ak zrušíte túto zmluvu, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame); Zákazník je povinný vrátiť kúpnu cenu bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Za stratu hodnoty tovaru zodpovedáte len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na testovanie kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový storno formulár

(Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a vráťte ho späť)

– Na adresu Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Nemecko, shop@ecdgermany.de

– Týmto ja/my (*) odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho
tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

– Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)

– Meno spotrebiteľa(ov)

– Adresa spotrebiteľa(ov)

– Podpis spotrebiteľa(ov) (len ak je oznámenie na papieri)

– Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Pokyn na stiahnutie vytvorené pomocou Dôveryhodné obchody právneho textového editora v spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Formulár na odstúpenie od zmluvy