Algemene Handelsvoorwaarden

1. toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online winkel (https://www.ecdgermany.de) door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt het volgende: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij maken alleen deel uit van het contract, indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. contractsluitende partij, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

Het verkoopcontract wordt gesloten met Eris Car Design GmbH.

Door de producten in de on-line winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verstuurt, door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die daartoe in het bestelproces ter beschikking worden gesteld en uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in het winkelwagentje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling krijgt u nog een bevestiging per e-mail.

3. contracttaal, contracttekstopslag

De beschikbare talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Pools.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden

Bovenop de vermelde productprijzen kunnen verzendingskosten komen. U kunt meer te weten komen over de verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen op de verzendingswijze. Een afhaling van de goederen is helaas niet mogelijk.

5. betaling

In onze winkel kunt u kiezen tussen de volgende betaalwijzen:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor betaling vooraf, sturen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
Bij het opgeven van de bestelling geeft u uw kredietkaartgegevens. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal uitgevoerd onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst. U krijgt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

PayPal Plus
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), bieden wij u de volgende betaalopties als PayPal-services aan. Tenzij hieronder anders is bepaald, is voor betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal nodig. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en in de bestelprocedure.

PayPal
Om het factuurbedrag via de PayPal-betalingsoptie te betalen, moet u geregistreerd zijn bij PayPal, uzelf legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie bevestigen. De betalingstransactie zal worden uitgevoerd door PayPal onmiddellijk na de bestelling is geplaatst.

Creditkaart via PayPal
Uw kaart wordt door PayPal belast nadat de goederen zijn verzonden.

Directe afschrijving via PayPal
Betaling via automatische afschrijving via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks aan PayPal overgemaakt. Door de betalingsopdracht te bevestigen, verleent u PayPal een machtiging tot automatische incasso. PayPal zal u informeren over de datum van de afschrijving (zogenaamde prenotificatie). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Aankoop op rekening via PayPal
De aankoop op rekening via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks bij PayPal gedaan.

Creditkaart via PayPal
Uw kaart wordt belast door PayPal nadat de goederen zijn verzonden.

Aankoop op rekening via PayPal
De aankoop op rekening via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks bij PayPal gedaan.

giropay / paydirekt
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M ("giropay" of "paydirekt") bieden wij de betaalmethoden giropay en paydirekt aan.

giropay
Om het factuurbedrag via giropay te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die voor internetbankieren geactiveerd is, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening zal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd worden. U krijgt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

paydirekt
Om het factuurbedrag via paydirekt te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die voor internetbankieren geactiveerd is, bij paydirekt geregistreerd zijn, zich met uw toegangsgegevens identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U krijgt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

6. recht van herroeping

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht, zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. voorbehoud van eigendomsrechten

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die uit een lopende zakenrelatie voortvloeien, volledig zijn voldaan. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt ons bij voorbaat alle vorderingen over die uit deze doorverkoop voortvloeien - ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuw goed - ten bedrage van het factuurbedrag, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen, voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Wij zullen de effecten waarop wij recht hebben op uw verzoek vrijgeven, voor zover de realiseerbare waarde van de effecten de waarde van de uitstaande vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

8. transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen met duidelijke transportschade geleverd worden, klaagt u dan zo spoedig mogelijk over dergelijke gebreken bij de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dat geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij de goederen hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de zending uit te voeren.

9. Garantie en waarborgen

Geldigheid van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
De volgende beperkingen en verkortingen van termijnen gelden niet voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

Beperkingen ten aanzien van de consumenten

In geval van aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na het verstrijken van één jaar vanaf de levering van de goederen, zijn de aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen gevorderd worden binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Beperkingen ten aanzien van ondernemers

Wat de ondernemers betreft, worden alleen onze eigen specificaties en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant beschouwd als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overgang van het risico. De verkoop van gebruikte goederen geschiedt onder uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres overeenkomstig § 445a BGB blijven onaangetast.

Voorschriften ten aanzien van handelaars

Onder handelaars geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde verplichting om gebreken te onderzoeken en aan te geven. Indien u verzuimt de daarin geregelde kennisgeving te doen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de keuring niet herkenbaar was. Dit is niet van toepassing indien wij een gebrek bedrieglijk verborgen hebben gehouden.

Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de on-line winkel.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van tot onder het telefoonnummer, alsook per e-mail onder .

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze plaatsvervangers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die op het ogenblik van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch verwacht kon worden.
Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

11. Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

12. geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
De bevoegde instantie is de Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

13. slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
-------------------------------------------
Laatste update 28.05.2022