Ogólne warunki handlowe

1. obszar zastosowania

Dla wszystkich zamówień składanych przez konsumentów i przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego (https://www.ecdgermany.de) obowiązują następujące warunki handlowe.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

W stosunku do przedsiębiorców obowiązują następujące zasady: Jeżeli przedsiębiorca posługuje się sprzecznymi lub uzupełniającymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, ich ważność zostaje niniejszym zakwestionowana; stają się one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na nie zgodzimy.

2. strona umowy, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa kupna-sprzedaży jest zawarta z Eris Car Design GmbH.

Poprzez umieszczenie produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. Mogą Państwo początkowo bez zobowiązań umieścić nasze produkty w koszyku i w każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia skorygować swoje wpisy za pomocą udostępnionych i objaśnionych w tym celu w procesie zamawiania środków pomocniczych do korekty. Umowa zostaje zawarta, gdy zaakceptują Państwo ofertę na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo kolejne potwierdzenie e-mailem.

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Język(i), w którym(ch) można zawrzeć umowę: niemiecki, angielski, francuski, holenderski, hiszpański, włoski, polski.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane dotyczące zamówienia oraz nasze Ogólne Warunki Handlowe w formie tekstowej. Tekst umowy mogą Państwo zobaczyć w naszym loginie klienta.

4. warunki dostawy

Dodatkowo do podanych cen produktów mogą być doliczone koszty wysyłki. Więcej o kosztach wysyłki mogą Państwo dowiedzieć się w ofertach.

Dostarczamy tylko w sposób wysyłkowy. Odbiór towaru jest niestety niemożliwy.

5. zapłata

W naszym sklepie mają Państwo do wyboru następujące metody płatności:

Przedpłata
Jeśli wybiorą Państwo płatność z góry, prześlemy Państwu nasze dane bankowe w osobnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu zapłaty.

Karta kredytowa
Przy składaniu zamówienia podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Państwa karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

PayPal, PayPal Express
Aby zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem operatora usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), muszą Państwo być zarejestrowani w systemie PayPal, legitymować się swoimi danymi dostępu i potwierdzić dyspozycję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana przez PayPal natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie zamówienia.

PayPal Plus
We współpracy z dostawcą usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") oferujemy Ci następujące opcje płatności jako usługi PayPal. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem systemu PayPal Plus nie wymaga rejestracji w systemie PayPal. Więcej informacji na ten temat można znaleźć przy poszczególnych opcjach płatności oraz w procesie składania zamówienia.

PayPal
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem opcji płatności PayPal, należy zarejestrować się w systemie PayPal, potwierdzić swoje dane dostępowe i potwierdzić dyspozycję płatności. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana przez PayPal natychmiast po złożeniu zamówienia.

Karta kredytowa przez PayPal
Twoja karta zostanie obciążona przez PayPal po wysłaniu towaru.

Bezpośrednie polecenie zapłaty przez PayPal
Płatność przez bezpośrednie polecenie zapłaty przez PayPal wymaga sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej i jest dokonywana bezpośrednio do PayPal. Potwierdzając instrukcję płatniczą, Użytkownik udziela firmie PayPal upoważnienia do realizacji polecenia zapłaty. Użytkownik zostanie poinformowany przez firmę PayPal o dacie obciążenia rachunku (tzw. powiadomienie wstępne). Konto zostanie obciążone przed wysyłką towaru.

Zakup na konto przez PayPal
Zakup na konto przez PayPal wymaga sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej i jest dokonywany bezpośrednio do PayPal.

Karta kredytowa przez PayPal
Karta zostanie obciążona przez PayPal po wysłaniu towaru.

Zakup na konto przez PayPal
Zakup na konto przez PayPal wymaga podania adresu i sprawdzenia zdolności kredytowej i jest dokonywany bezpośrednio do PayPal.

giropay / paydirekt
We współpracy z dostawcą usług płatniczych paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M ("giropay" lub "paydirekt") oferujemy metody płatności giropay i paydirekt.

giropay
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem giropay, muszą Państwo posiadać konto bankowe aktywowane do bankowości internetowej, odpowiednio się zidentyfikować i potwierdzić dyspozycję płatności. Państwa konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie zamówienia.

paydirekt
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem paydirekt, muszą Państwo posiadać konto bankowe aktywowane do bankowości internetowej, być zarejestrowani w paydirekt, zidentyfikować się za pomocą danych dostępowych i potwierdzić dyspozycję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie zamówienia.

6. prawo do odwołania

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, które zostało opisane w polityce odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy nie przysługuje dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy.

7. zastrzeżenie praw własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.

Dla przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z tytułu trwających stosunków handlowych. Mogą Państwo odsprzedać towar zastrzeżony w zwykłym obrocie handlowym; cedują Państwo na nas z góry wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży - niezależnie od połączenia lub wymieszania towaru zastrzeżonego z nową rzeczą - w wysokości kwoty rachunku, a my przyjmujemy tę cesję. Pozostają Państwo upoważnieni do ściągania należności, ale możemy również sami ściągać należności, o ile nie wywiążą się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych. Na Państwa żądanie zwolnimy przysługujące nam zabezpieczenia w zakresie, w którym możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza o więcej niż 10% wartość nieuregulowanych roszczeń.

8. szkody transportowe

Konsumentów obowiązują następujące zasady: Jeżeli towar dostarczony jest z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, proszę jak najszybciej złożyć reklamację w firmie dostawczej i niezwłocznie skontaktować się z nami. Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z nami nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa roszczeń prawnych i ich dochodzenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu rękojmi. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

Dla przedsiębiorców obowiązuje następująca zasada: Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przechodzi na Państwa z chwilą przekazania przez nas towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki.

9. Gwarancja i poręczenia

Ważność ustawowej odpowiedzialności za wady

O ile poniżej nie uzgodniono wyraźnie inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.
Następujące ograniczenia i skrócenia terminów nie obowiązują w przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania

Ograniczenia w stosunku do konsumentów

W przypadku zakupu towarów używanych przez konsumentów obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie jednego roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, mogą być reklamowane w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.

Ograniczenia w stosunku do przedsiębiorców

W odniesieniu do przedsiębiorców za uzgodnienie jakości towaru uważa się wyłącznie nasze własne specyfikacje i zawarte w umowie opisy produktów producenta; nie przejmujemy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe. Dla przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad nowo wyprodukowanych towarów wynosi jeden rok od momentu przejścia ryzyka. Sprzedaż towarów używanych odbywa się z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji. Ustawowe terminy przedawnienia dla prawa do roszczeń zwrotnych zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.

Regulacje w stosunku do kupców

Między kupcami obowiązuje obowiązek sprawdzenia i zawiadomienia o wadach uregulowany w § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy). W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa powyżej, towar uważa się za przyjęty, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, w której podstępnie ukryliśmy wadę.

Gwarancje i obsługa klienta

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach znajdą Państwo przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: W przypadku pytań, reklamacji i zastrzeżeń mogą Państwo skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w dni robocze od do pod numerem telefonu, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .

10. Odpowiedzialność

W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osób działających w naszym imieniu, ponosimy zawsze odpowiedzialność bez ograniczeń

W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne), spowodowanego lekkim zaniedbaniem z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli ustawowych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, wysokość odpowiedzialności ogranicza się do szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i której wystąpienia należy się spodziewać w typowy sposób.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. Kodeks Postępowania

Podporządkowaliśmy się następującym kodeksom postępowania:

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą mogą Państwo znaleźć tutaj. Jesteśmy skłonni wziąć udział w pozasądowym postępowaniu arbitrażowym przed komisją arbitrażową dla konsumentów.
Właściwym organem jest urząd federalny Universalschlichtungsstelle am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

13. postanowienia końcowe

Jeżeli jest Pan przedsiębiorcą, obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
-------------------------------------------
Ostatnia aktualizacja 28.05.2022