Allmänna villkor

1. Omfattning

De följande villkoren gäller för alla beställningar som konsumenter och företagare gör via vår webbshop (https://www.ecdgermany.de).

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt ansvarigt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

För företagare gäller följande: Om företagaren använder sig av motstridiga eller kompletterande allmänna affärsvillkor avvisas deras giltighet; de blir endast en del av avtalet om vi uttryckligen har samtyckt till dem.

2. Avtalspartner, ingående av avtal, möjligheter till korrigering

Köpekontraktet har ingåtts med Eris Car Design GmbH

Genom att placera produkterna i webbutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om dessa produkter. Du kan till att börja med lägga våra produkter i varukorgen utan att det innebär någon skyldighet och när som helst korrigera dina uppgifter innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet om de varor som finns i varukorgen genom att klicka på beställningsknappen. Omedelbart efter att du har skickat beställningen får du en bekräftelse via e-post.

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

Språk som kan användas för att ingå avtalet: tyska, engelska, franska, nederländska, spanska, italienska, polska

Vi sparar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifterna och våra allmänna villkor i textform. Du kan se avtalstexten i vår kundinloggning.

4. Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna kan även fraktkostnader tillkomma. Du hittar mer information om fraktkostnader i erbjudandena.

Vi levererar endast via postorder. Tyvärr är det inte möjligt att hämta varorna själv.

5. Betalning

I vår butik är följande betalningssätt allmänt tillgängliga:

Förskottsbetalning
Om du väljer förskottsbetalning skickar vi dig våra bankuppgifter i ett separat e-postmeddelande och levererar varorna efter att vi mottagit betalningen.

Kreditkort
Du anger dina kreditkortsuppgifter när du gör din beställning. Ditt kort debiteras omedelbart efter att beställningen har gjorts.

PayPalPal debiteras omedelbart efter att beställningen har gjorts.

PayPal, PayPal Express
För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) måste du vara registrerad hos PayPal, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen utförs av PayPal omedelbart efter att beställningen har gjorts. Du får ytterligare instruktioner i samband med beställningsprocessen.

PayPal Plus
I samarbete med betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal") erbjuder vi dig följande betalningsalternativ som PayPal-tjänster. Om inget annat anges nedan, kräver betalning via PayPal Plus ingen registrering hos PayPal. Du hittar mer information om respektive betalningsalternativ och i beställningsprocessen.

PayPal
För att betala fakturabeloppet via PayPal-betalningsalternativet måste du vara registrerad hos PayPal, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen genomförs av PayPal omedelbart efter att beställningen har gjorts.

Kreditkort via PayPal
Ditt kort kommer att debiteras av PayPal när varorna har skickats.

Direktdebitering via PayPal
Betalning med direktdebitering via PayPal kräver en adress- och kreditprövning och görs direkt till PayPal. Genom att bekräfta betalningsinstruktionen ger du PayPal ett mandat för direktdebitering. PayPal informerar dig om datumet för debiteringen (s.k. förhandsbesked). Kontot debiteras innan varorna skickas.

Köp på konto via PayPal
Köp på konto via PayPal kräver en adress- och kreditprövning och görs direkt till PayPal.

Kreditkort via PayPal
Ditt kort kommer att debiteras av PayPal när varorna har skickats.

Köp på konto via PayPal
Köp på konto via PayPal kräver en adress- och kreditprövning och görs direkt till PayPal.

giropay / paydirekt
I samarbete med betaltjänstleverantören paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M („giropay“ eller „paydirekt“) erbjuder vi betalningsmetoderna giropay och paydirekt.

giropay
För att kunna betala fakturabeloppet via giropay måste du ha ett bankkonto som är aktiverat för internetbank, identifiera dig och bekräfta betalningsinstruktionen. Ditt konto debiteras omedelbart efter att du har gjort beställningen. Du får ytterligare instruktioner i samband med beställningsprocessen.

paydirekt
För att kunna betala fakturabeloppet via paydirekt måste du ha ett bankkonto som är aktiverat för internetbank, vara registrerad hos paydirekt, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen genomförs omedelbart efter beställningen. Du får ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

6. ångerrätt

Konsumenter har rätt till den lagstadgade ångerrätten som beskrivs i avbeställningspolicyn. Företagare har inte rätt att frivilligt dra sig tillbaka

7. Behållande av titel

Varorna förblir vår egendom tills full betalning har skett.

För företagare gäller dessutom följande: Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i en pågående affärsrelation har reglerats i sin helhet. Du får sälja vidare de varor som omfattas av äganderättsförbehållet i den normala affärsverksamheten; du överlåter alla fordringar som uppstår vid denna vidareförsäljning till oss i förväg - oavsett kombination eller blandning av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet med en ny vara - till ett belopp motsvarande fakturabeloppet, och vi accepterar denna överlåtelse. Du är fortfarande behörig att driva in fordringarna, men vi kan också driva in fordringarna själva om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter. Vi ska på din begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån som säkerheternas realiserbara värde överstiger värdet av de utestående fordringarna med mer än 10 %.

8. Transportskador

Följande gäller för konsumenter: Om varor levereras med uppenbara transportskador, ska du reklamera sådana brister till leveransföretaget så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Att skicka ett klagomål eller kontakta oss har inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras tillämpning, i synnerhet dina garantirättigheter. De hjälper oss dock att kunna göra egna anspråk mot transportföretaget eller transportförsäkringsbolaget.

För entreprenörer gäller följande: Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring övergår till dig så snart vi har levererat varan till transportören, speditören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen.

9. Garantier och garantier

Användbarhet av den lagstadgade lagen om ansvar för fel

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan ska den lagstadgade lagen om ansvar för fel gälla.
De följande begränsningarna och tidsbegränsningarna gäller inte för krav som baseras på skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare

Begränsningar mot konsumenter

För konsumenters köp av begagnade varor gäller följande: Om felet uppstår efter ett år från varans leverans, är reklamationer för fel uteslutna. Fel som uppstår inom ett år från varans leverans kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden på två år från varans leverans.

Restriktioner mot företagare

Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivningar som ingår i avtalet ska anses vara ett avtal med företagare om varornas kvalitet; vi tar inget ansvar för tillverkarens offentliga uttalanden eller andra reklamuttalanden. För företagare är preskriptionstiden för krav på fel i nytillverkade varor ett år från riskövergången. Försäljningen av begagnade varor sker utan någon som helst garanti. De lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätten enligt § 445a i den tyska civillagen (BGB) ska förbli oförändrade.

Regler för handlare

För näringsidkare gäller den skyldighet att undersöka och tillhandahålla information som regleras i 377 HGB. Om du underlåter att meddela detta på det sätt som anges i avtalet ska varorna anses ha godkänts, om inte felet inte kunde upptäckas vid inspektionen. Detta gäller inte om vi på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel.

Garantier och service efter försäljning

Information om eventuella ytterligare garantier och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken.

Kundtjänst: Du kan nå vår kundtjänst för frågor, klagomål och invändningar under arbetsdagar från till per telefon och e-post på .

10. Ansvar

Vi är alltid ansvariga utan begränsning för krav som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare

Vid åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig; (kardinalförpliktelser) på grund av lätt vårdslöshet från vår sida, våra lagliga representanter eller ställföreträdare, är ansvaret begränsat till den skada som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett kan förväntas.
I alla andra avseenden är skadeståndskrav uteslutna.

11. Uppförandekod

Vi har anslutit oss till följande uppförandekoder:

12. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR), som du hittar här. Vi är villiga att delta i ett förlikningsförfarande utanför domstol inför ett förlikningsorgan för konsumenter.
Det behöriga organet är Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

13. Slutbestämmelser

Om du är företagare ska tysk lag tillämpas, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor.
-------------------------------------------
Sist uppdaterad 28.05.2022