Všeobecné podmínky

1. Oblast působnosti

Následující obchodní podmínky platí pro všechny objednávky, které spotřebitelé a podnikatelé učiní prostřednictvím našeho internetového obchodu (https://www.ecdgermany.de).

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečný. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo právně odpovědná společnost, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné odborné činnosti.

Vůči podnikatelům platí následující: Pokud podnikatel používá rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky, jejich platnost se tímto odmítá; součástí smlouvy se stávají pouze tehdy, pokud jsme s nimi výslovně souhlasili.

2. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti nápravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Eris Car Design GmbH

Vložením produktů do internetového obchodu činíme závazný návrh na uzavření smlouvy na tyto produkty. Naše produkty můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky své údaje opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena, když přijmete nabídku zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte e-mailem potvrzení.

3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

Jazyky, v nichž lze uzavřít smlouvu: němčina, angličtina, francouzština, nizozemština, španělština, italština, polština

Ukládáme text smlouvy a zasíláme vám údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky v textové podobě. Text smlouvy si můžete prohlédnout v našem přihlášení pro zákazníky.

4. Dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů mohou být připočteny také náklady na dopravu. Více informací o poštovném najdete v nabídkách.

Dodáváme pouze poštou. Bohužel není možné si zboží vyzvednout osobně.

5. Platba

V našem obchodě jsou obecně k dispozici následující způsoby platby:

Platba předem
Pokud se rozhodnete pro platbu předem, zašleme vám bankovní údaje v samostatném e-mailu a zboží vám doručíme po obdržení platby.

Kreditní karta
Při zadávání objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Vaše karta bude stržena ihned po odeslání objednávky.

PayPalPal bude stržen ihned po odeslání objednávky.

PayPal, PayPal Express
Chcete-li uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“), musíte se zaregistrovat u společnosti PayPal, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakci provede společnost PayPal ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

PayPal Plus
Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk ("PayPal") vám nabízíme následující možnosti plateb jako služby PayPal. Není-li níže uvedeno jinak, platba prostřednictvím služby PayPal Plus nevyžaduje registraci ve službě PayPal. Další informace najdete u příslušné možnosti platby a v procesu objednávky.

PayPal
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím platební možnosti PayPal, musíte být zaregistrováni ve službě PayPal, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce bude provedena společností PayPal ihned po zadání objednávky.

Kreditní karta přes PayPal
Po odeslání zboží bude z vaší karty odečtena částka prostřednictvím služby PayPal.

Přímé inkaso přes PayPal
Platba přímým inkasem přes PayPal vyžaduje kontrolu adresy a kreditu a provádí se přímo společnosti PayPal. Potvrzením platebního příkazu udělujete společnosti PayPal mandát k inkasu. Společnost PayPal vás bude informovat o datu inkasa (tzv. prenotifikace). Z účtu bude částka odepsána před odesláním zboží.

Nákup na účet přes PayPal
Nákup na účet přes PayPal vyžaduje kontrolu adresy a kreditu a provádí se přímo na PayPal.

Kreditní karta přes PayPal
Vaše karta bude stržena společností PayPal po odeslání zboží.

Nákup na účet přes PayPal
Nákup na účet přes PayPal vyžaduje kontrolu adresy a kreditu a provádí se přímo na PayPal.

giropay / paydirekt
Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M („giropay“ nebo „paydirekt“) nabízíme platební metody giropay a paydirekt.

giropay
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby giropay, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro internetové bankovnictví, odpovídajícím způsobem se identifikovat a potvrdit platební příkaz. Částka bude z vašeho účtu odepsána ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

paydirekt
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby paydirekt, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro internetové bankovnictví, být zaregistrováni u služby paydirekt, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce se provede ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají nárok na zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v podmínkách pro odstoupení od smlouvy. Podnikatelům není přiznáno právo na dobrovolné odstoupení od smlouvy

7. Zachování titulu

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

Pro podnikatele navíc platí následující: Vlastnické právo ke zboží si ponecháváme až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu. Zboží s výhradou vlastnictví můžete dále prodat v rámci běžného obchodního styku; veškeré pohledávky vyplývající z tohoto dalšího prodeje nám předem postoupíte - bez ohledu na kombinaci nebo smíchání zboží s výhradou vlastnictví s novou položkou - ve výši fakturované částky a my toto postoupení přijmeme. K vymáhání pohledávek jste nadále oprávněni vy, ale v případě, že nesplníte své platební povinnosti, můžeme pohledávky vymáhat sami. Na vaši žádost uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota cenných papírů převyšuje hodnotu nesplacených pohledávek o více než 10 %.

8. Poškození při přepravě

Pro spotřebitele platí následující: Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, reklamujte tyto vady co nejdříve u doručovací společnosti a neprodleně nás kontaktujte. Zaslání stížnosti nebo kontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich vymáhání, zejména pro vaše práva na záruku. Pomáhají nám však uplatnit vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravní pojišťovně.

Pro podnikatele platí následující: Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození na vás přechází, jakmile jsme zásilku předali dopravci, přepravci nebo osobě či instituci jinak určené k provedení přepravy.

9. Záruky a záruky

Použitelnost zákonné úpravy odpovědnosti za vady

Pokud není níže výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná úprava odpovědnosti za vady.
Následující omezení a zkrácení lhůt se nevztahují na nároky z titulu škody způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli

Omezení vůči spotřebitelům

Pro nákup použitého zboží spotřebiteli platí následující: pokud se vada vyskytne po uplynutí jednoho roku od dodání zboží, jsou nároky z vad vyloučeny. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání zboží.

Omezení vůči podnikatelům

Za dohodu s podnikateli o kvalitě zboží se považují pouze naše vlastní informace a popisy výrobků od výrobce uvedené ve smlouvě; za veřejná prohlášení výrobce nebo jiná reklamní prohlášení neneseme žádnou odpovědnost. U podnikatelů je promlčecí lhůta pro nároky z vad nově vyrobeného zboží jeden rok od přechodu rizika. Prodej použitého zboží probíhá s vyloučením jakékoli záruky. Zákonné promlčecí lhůty pro právo na regres podle § 445a německého občanského zákoníku (BGB) zůstávají nedotčeny.

Pravidla pro obchodníky

Pro obchodníky platí povinnost prověřit a poskytnout informace upravená v 377 obchodního zákoníku. Neoznámíte-li to, jak je v něm uvedeno, považuje se zboží za schválené, ledaže by závada nebyla při kontrole rozpoznatelná. To neplatí, pokud jsme vadu podvodně zatajili.

Záruky a poprodejní servis

Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete u výrobku a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

Zákaznický servis: V případě dotazů, stížností a námitek se můžete obrátit na náš zákaznický servis ve všední dny od do telefonicky a e-mailem na adrese .

10. Odpovědnost

Vždy odpovídáme bez omezení za nároky založené na škodě způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení může smluvní partner pravidelně spoléhat; (kardinální závazky) z důvodu lehké nedbalosti z naší strany, našich právních zástupců nebo zástupců, je odpovědnost omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik se musel obvykle očekávat.
Ve všech ostatních ohledech jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

11. Kodex chování

Podrobili jsme se následujícím kodexům chování:

12. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou najdete zde. Jsme ochotni se zúčastnit mimosoudního smírčího řízení před smírčím orgánem pro spotřebitele.
Příslušným orgánem je Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

13. Závěrečná ustanovení

Jste-li podnikatel, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
-------------------------------------------
Poslední aktualizace 28.05.2022