Všeobecné podmienky

1. Rozsah pôsobnosti

Následujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky, ktoré spotrebitelia a podnikatelia zadávajú prostredníctvom nášho internetového obchodu (https://www.ecdgermany.de).

Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkovo činné. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej podnikateľskej alebo samostatnej odbornej činnosti.

Voči podnikateľom platí nasledovné: Ak podnikateľ použije protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, ich platnosť sa týmto odmieta; súčasťou zmluvy sa stávajú len vtedy, ak sme s nimi výslovne súhlasili.

2. Zmluvný partner, uzavretie zmluvy, možnosti nápravy

Kúpna zmluva je uzatvorená so spoločnosťou Eris Car Design GmbH

Umiestnením produktov v internetovom obchode robíme záväzný návrh na uzavretie zmluvy na tieto produkty. Naše výrobky môžete najprv nezáväzne vložiť do nákupného košíka a kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky opraviť svoje údaje pomocou opravných pomôcok, ktoré sú na tento účel k dispozícii a vysvetlené v procese objednávky. Zmluva je uzavretá, keď akceptujete ponuku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo objednávky. Ihneď po odoslaní objednávky dostanete e-mailom potvrdenie.

3. Jazyk zmluvy, ukladanie textu zmluvy

Jazyky, v ktorých je možné uzavrieť zmluvu: nemčina, angličtina, francúzština, holandčina, španielčina, taliančina, poľština

Ukladáme text zmluvy a zasielame vám údaje o objednávke a naše všeobecné obchodné podmienky v textovej podobe. Text zmluvy si môžete pozrieť v našom prihlásení pre zákazníkov.

4. Dodacie podmienky

K uvedeným cenám produktov môžu byť pripočítané aj náklady na dopravu. Viac informácií o nákladoch na dopravu nájdete v ponukách.

Dodávame len prostredníctvom poštovej objednávky. Bohužiaľ, tovar nie je možné vyzdvihnúť osobne.

5. Platba

V našom obchode sú všeobecne dostupné tieto spôsoby platby:

Preddavková platba
Ak sa rozhodnete pre preddavkovú platbu, zašleme vám naše bankové údaje v samostatnom e-maile a tovar vám doručíme po prijatí platby.

Kreditná karta
Pri zadávaní objednávky zadáte údaje o svojej kreditnej karte. Z vašej karty bude stiahnutá ihneď po odoslaní objednávky.

PayPalPal bude stiahnutý ihneď po odoslaní objednávky.

PayPal, PayPal Express
Aby ste mohli uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“), musíte sa zaregistrovať v službe PayPal, identifikovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť platobný pokyn. Platobnú transakciu vykoná spoločnosť PayPal ihneď po odoslaní objednávky. Ďalšie pokyny dostanete v procese objednávky.

PayPal Plus
V spolupráci s poskytovateľom platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal") vám ponúkame nasledujúce možnosti platby ako služby PayPal. Ak nie je ďalej uvedené inak, platba prostredníctvom služby PayPal Plus si nevyžaduje registráciu v službe PayPal. Ďalšie informácie nájdete pri príslušnej možnosti platby a v procese objednávky.

PayPal
Ak chcete zaplatiť fakturovanú sumu prostredníctvom možnosti platby PayPal, musíte byť zaregistrovaní v službe PayPal, legitimovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť platobný príkaz. Platobnú transakciu vykoná spoločnosť PayPal ihneď po odoslaní objednávky.

Kreditná karta cez PayPal
Vaša karta bude stiahnutá zo systému PayPal po odoslaní tovaru.

Priame inkaso cez PayPal
Platba priamym inkasom cez PayPal vyžaduje kontrolu adresy a kreditu a uskutočňuje sa priamo v spoločnosti PayPal. Potvrdením platobného príkazu udeľujete spoločnosti PayPal mandát na priame inkaso. Spoločnosť PayPal vás bude informovať o dátume inkasa (tzv. predoznámenie). Účet bude zaťažený pred odoslaním tovaru.

Nákup na účet cez PayPal
Nákup na účet cez PayPal si vyžaduje kontrolu adresy a kreditu a uskutočňuje sa priamo na PayPal.

Kreditná karta cez PayPal
Vašu kartu stiahne PayPal po odoslaní tovaru.

Nákup na účet cez PayPal
Nákup na účet cez PayPal vyžaduje kontrolu adresy a kreditu a uskutočňuje sa priamo na PayPal.

giropay / paydirekt
V spolupráci s poskytovateľom platobných služieb paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M („giropay“ alebo „paydirekt“) ponúkame platobné metódy giropay a paydirekt.

giropay
Aby ste mohli uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby giropay, musíte mať aktivovaný bankový účet pre online bankovníctvo, identifikovať sa a potvrdiť platobný príkaz. Z vášho účtu bude suma odpísaná ihneď po odoslaní objednávky. Ďalšie pokyny dostanete v procese objednávky.

paydirekt
Aby ste mohli uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby paydirekt, musíte mať aktivovaný bankový účet pre online bankovníctvo, byť zaregistrovaný v službe paydirekt, identifikovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť platobný príkaz. Platobná transakcia sa vykoná okamžite po zadaní objednávky. Ďalšie pokyny dostanete v procese objednávky.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebitelia majú nárok na zákonné právo na zrušenie objednávky, ako je uvedené v zásadách zrušenia objednávky. Podnikateľom nie je priznané právo na dobrovoľné odstúpenie od zmluvy

7. Zachovanie titulu

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia.

Pre podnikateľov navyše platí nasledovné: Vlastnícke právo k tovaru si ponechávame až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Tovar s výhradou vlastníctva môžete ďalej predať v rámci bežnej obchodnej činnosti; všetky pohľadávky vyplývajúce z tohto ďalšieho predaja nám vopred postúpite - bez ohľadu na akúkoľvek kombináciu alebo zmiešanie tovaru s výhradou vlastníctva s novým tovarom - vo výške fakturovanej sumy a my toto postúpenie akceptujeme. Na vymáhanie pohľadávok ste naďalej oprávnení vy, ale v prípade, že si nesplníte svoje platobné povinnosti, môžeme pohľadávky vymáhať aj my. Na vašu žiadosť uvoľníme cenné papiere, na ktoré máme nárok, pokiaľ realizovateľná hodnota cenných papierov prevyšuje hodnotu nesplatených pohľadávok o viac ako 10 %.

8. Poškodenie pri preprave

Pre spotrebiteľov platí nasledovné: Ak je tovar doručený so zjavným poškodením pri preprave, reklamujte takéto vady čo najskôr u doručovateľa a ihneď nás kontaktujte. Zaslanie sťažnosti alebo kontaktovanie nás nemá žiadne dôsledky pre vaše právne nároky a ich vymáhanie, najmä pre vaše práva na záruku. Pomáhajú nám však uplatniť si vlastné nároky voči prepravcovi alebo prepravnej poisťovni.

Pre podnikateľov platí nasledovné: Riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia prechádza na vás, akonáhle sme predmet doručili dopravcovi, špeditérovi alebo osobe či inštitúcii inak určenej na realizáciu prepravy.

9. Záruky a garancie

Použiteľnosť zákonného práva o zodpovednosti za vady

Ak nie je ďalej výslovne dohodnuté inak, platí zákonná úprava zodpovednosti za vady.
Nasledujúce obmedzenia a skrátenia lehôt sa nevzťahujú na nároky založené na škode spôsobenej nami, našimi právnymi zástupcami alebo zástupcami

Obmedzenia voči spotrebiteľom

Pri kúpe použitého tovaru spotrebiteľom platí nasledovné: ak sa vada vyskytne po uplynutí jedného roka od dodania tovaru, nároky z vád sú vylúčené. Vady, ktoré sa vyskytnú do jedného roka od dodania tovaru, možno uplatniť v zákonnej premlčacej lehote dvoch rokov od dodania tovaru.

Obmedzenia voči podnikateľom

Za dohodu s podnikateľmi o kvalite tovaru sa považujú len naše vlastné informácie a popisy výrobkov od výrobcu uvedené v zmluve; za verejné vyhlásenia výrobcu alebo iné reklamné vyhlásenia nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pre podnikateľov je premlčacia lehota na nároky z vád novovyrobeného tovaru jeden rok od prechodu rizika. Predaj použitého tovaru sa uskutočňuje s vylúčením akejkoľvek záruky. Zákonné premlčacie lehoty pre právo na regres podľa § 445a nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) zostávajú nedotknuté.

Pravidlá voči obchodníkom

Na obchodníkov sa vzťahuje povinnosť preskúmať a poskytnúť informácie upravená v 377 HGB. Ak neoznámite, ako je v ňom uvedené, tovar sa považuje za schválený, pokiaľ sa chyba nedala zistiť počas kontroly. To neplatí, ak sme chybu podvodne zatajili.

Záruky a popredajný servis

Informácie o prípadných dodatočných zárukách a ich presných podmienkach nájdete pri výrobku a na špeciálnych informačných stránkach v internetovom obchode.

Zákaznícky servis: V prípade otázok, sťažností a námietok sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis v pracovných dňoch od do telefonicky a e-mailom na adrese .

10. Zodpovednosť

Zodpovedáme vždy bez obmedzenia za nároky založené na škodách spôsobených nami, našimi právnymi zástupcami alebo sprostredkovateľmi

V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie je predpokladom riadneho plnenia zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa zmluvný partner môže pravidelne spoliehať; (základné povinnosti) v dôsledku ľahkej nedbanlivosti z našej strany, našich právnych zástupcov alebo sprostredkovateľov, je zodpovednosť obmedzená na škodu predvídateľnú v čase uzavretia zmluvy, ktorej vznik sa musel typicky očakávať.
Vo všetkých ostatných ohľadoch sú nároky na náhradu škody vylúčené.

11. Kódex správania

Podriadili sme sa nasledujúcim kódexom správania:

12. Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR), ktorú nájdete tade. Sme ochotní zúčastniť sa mimosúdneho zmierovacieho konania pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov.
Príslušným orgánom je Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

13. Záverečné ustanovenia

Ak ste podnikateľ, platí nemecké právo s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
-------------------------------------------
Posledy aktualizované 28.05.2022